Stiftende generalforsamling

Baggrunden for indkaldelsen til stiftende generalforsamling:

På UIU’s generalforsamling d. 24. marts 2010, blev det besluttet at nedlægge UIU som forening. De to tilbageværende afdelinger i UIU (Ulkebølkoret og Badminton) kunne derefter fortsætte som to selvstændige foreninger.

Som selvstændig forening var det nødvendigt at have egne vedtægter og en formel bestyrelse. Badmintonudvalget i UIU blev derfor ”ophøjet” til midlertidig bestyrelse, hvis primære opgave var at indkalde til stiftende generalforsamling.


Referat fra stiftende generalforsamling

Referat af den stiftende generalforsamling i Ulkebøl Badminton tirsdag d. 27. april 2010 kl. 19.00 i Ulkebølhallen’s cafeteria:

Der var 26 fremmødte til generalforsamlingen.

Michael Voigt bød velkommen til den stiftende generalforsamling i Ulkebøl Badminton.

Dagsorden havde følgende punkter:

 

1) Valg af dirigent og stemmetællere
2) Begrundelse for dannelsen af Ulkebøl Badminton
3) Gennemgang af vedtægterne
4) Valg
a) af bestyrelse + suppleanter
b) til revisor
5) Eventuelt

Ad 1
Stefan Poul Hansen blev enstemmigt valgt til dirigent.

Michael Voigt blev valgt til referent.

Erik Rømer og Kenneth Christoffersen blev valgt til stemmetællere

Ad 2
Michael H. Nielsen gennemgik kort grunden til stiftelse af den nye forening Ulkebøl Badminton.

Da UIU nu er blevet opløst dannes Ulkebøl Badminton for at videreføre badminton i Ulkebøl. Den nye forening skal fremover selv bl.a. søge haltimer, afholde generalforsamling og aflægge regnskab.

Den nye badminton forening har en god økonomi og bestyrelsen er fuldt besat. Udover bestyrelsen er der diverse underudvalg, hvor arbejdsopgaverne ligeledes er fordelte.

Ad 3
Stefan Poul Hansen gennemgik vedtægterne paragraf for paragraf.

Der var et ændringsforslag. Under § 4 stk. 4 skal der stå “forældre / værge” og ikke kun “forældre” som i vedtægtsforslaget.

Denne ændring bliver ændret i vedtægterne og derefter blev vedtægterne enstemmigt vedtaget.

Ad 4 a
Til bestyrelsen blev følgende 4 personer foreslået :

Ulrik Frandsen, Erik Rømer, Michael H. Nielsen og Michael Voigt  – de 4 blev valgt uden modkanditater.

Ad 4 b
Flemming Clausen blev forslået som revisor – og Flemming blev valgt uden modkanditater.

Ad 5
Intet under dette punkt.

Dirigenten Stefan Poul Hansen afsluttede den stiftende generalforsamling ved at ønske Ulkebøl Badminton god vind i arbejdet med badmintonsporten i Ulkebøl.