Vedtægter for Ulkebøl Badminton

§ 1
Foreningens navn er Ulkebøl Badminton. Foreningen er stiftet d. 27. april 2010. Foreningen har hjemsted i Ulkebøl, Sønderborg Kommune.

§ 2
Foreningens formål er at skabe mulighed for at interesserede i alle aldre kan dyrke badminton på det spillemæssige niveau de evner og lyster. Igennem badmintonsporten og andet kulturelt virke arbejdes der på, at medlemmerne udvikles til ansvarsfulde mennesker, der kan deltage i fællesskabet og udvise medmenneskelig respekt.

§ 3
Stk. 1. Enhver der vedkender sig foreningens formål og nærværende vedtægter kan blive optaget som medlem. Medlemskab opnås ved kontingentbetaling.

Stk. 2. Trænere, hjælpetrænere, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg er automatisk medlemmer af foreningen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke udelukkelsen (kendelsen) på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 4
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og indkaldes ved bekendtgørelse i foreningens medlemsblad og / eller i lokalt dagblad og / eller på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer.

Stk. 4. Alle medlemmer der er fyldt 14 år har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer under 14 år kan repræsenteres af en forældre/værge med dertil hørende stemmeret. Det er en forudsætning for stemmeret, at medlemmet ikke er i kontingentrestance.

Stk. 5. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer – blanke stemmer tæller ikke med i afgørelsen). Til udelukkelse af et medlem samt til ændring af foreningens vedtægter kræves dog mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Stk. 6. Der føres et referat over vedtagne beslutninger. Den underskrives af dirigenten og har dermed juridisk gyldighed.

§ 5
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af
a. Bestyrelsesmedlemmer + suppleanter
b. Revisor(er)
7. Eventuelt

§ 6
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af medlemmerne stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsordenen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 7
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 4 personer og maksimum 7 personer, der vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Bestyrelsen vælges for perioden frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendigt.

Stk. 5. Det tilstræbes, at der i bestyrelsen sidder mindst en repræsentant fra motionistrækken, fra seniorrækken og fra ungdomsrækken (evt. forældre).

Stk. 6. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved vidtgående beslutninger af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 7. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for forslaget.

Stk. 8. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

§ 8
Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtigelser foreningen indgår. Det er alene foreningen som med sin formue hæfter for disse.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 9
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og senest d. 1. marts afgiver bestyrelsen driftsregnskabet og status til revisionen.

Stk. 2. Revisionen består af mindst 1 person, der er på valg hvert år.

§ 10
Stk. 1 Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en generalforsamling. Vedtagelsen skal ske med 2/3 flertal af de fremmødte afgivne gyldige stemmer.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutningen om anvendelse af foreningens evt. formue, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål, gerne på området for badminton.

Stk. 3. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage, før afvikling af formue m.m. er effektueret.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 27. april 2010.
Bestyrelse og dirigent